2 Temmuz 2015 Perşembe

"Verilen ceza hukuka aykırıdır... Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine"

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI: 2014/179 Esas

CELSE NO: 3
CELSE TARİHİ: 02/07/2015

HÂKİM: GÜL SULTAN ÇAKMAK TABEL 33932
KÂTİP: SAFİYE TAMAY DEMİRÖZ 187211

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Dâvâcı vekili Av. REYHAN KAYIŞLI, dâvâlı HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Dâvâlı asil tarafından yazılı beyan dilekçesi ve ekinde belgeler sunduğu görüldü. Okundu. Dosyasına konuldu. Bir elden sûret dâvâcı vekiline verildi.

Dâvâcı vekili: "Sunulan beyanlar dosyayla ilgili değildir. Bizim dosyamız kesinleşmiş ceza mahkûmiyetine dayalıdır. Dosya tamamlandığından, dâvâmızın kabûlüne karar verilsin." dedi.

Dâvâlı asil: "Yazılı beyanlarımı tekrar ederim. İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/311 Esas Sayılı Dosyası Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nde incelenmeye başlanmıştır. Dâvâcıya yönelik olarak hiçbir hakaret kesinlikle söz konusu olmamasına rağmen ceza aldım. Verilen ceza hukuka aykırıdır. Bu nedenle dosyanın Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine ve dâvânın reddine karar verilsin." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/311 Esas Sayılı Dosyası'nın Yargıtay'dan dönmesi hâlinde celbi için mahkemesine müzekkere yazılmasına,

2 - Dâvâcı vekiline dosya sûretini sunmak için süre verilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 08/12/2015 günü saat 10:15'e bırakılmasına karar verildi. 02/07/2015  10:42:15

Kâtip 187211                                                                                    Hâkim 33932
e-imza                                                                                                            e-imza