11 Temmuz 2015 Cumartesi

Bana karşı iftira mütalâası yazan Üstün Akmen'den 50.000 TL istedim!...

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz (T.C. Kimlik No: 50482204038)
Alibaba Türbe Sk. Onur Han No:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü / İstanbul

DÂVÂLI: Üstün Akmen
Silivrikapı Mah. Kuvayi Milliye Cad. Çevre Tiyatrosu Sok. Çaykara Palas Apt. No:1/C Kocamustafapaşa / İstanbul

KONU: Dâvâlı Üstün Akmen'in aşırı rahatsız edici, kişilik haklarıma saldırı niteliğinde olan ve "meslekî itibarımı zedeleme" amacıyla yaptığı eylem ve yayınlar nedeniyle manevî tazminat talebimizden ibâret istek!...

HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:


1 - Dâvâlı Üstün Akmen, "Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı" sıfatını "kişisel hıncı ve kişisel hırsı" için kullanarak, bana karşı HUSUMET duygusuyla hareket edip "bu hıncını ve bu hırsını" yasa dışı hukuksal eylemine dayanak ederek, yazı yazdığı Evrensel Gazetesi'nin de siyasal rüzgârını arkasına almakla kendisinden hiçbir hukukçunun görüş istememesine ve kendisini görevlendirmemesine karşın, önderlik yaptığı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" barikatına düşünsel cephane hazırlamak, benim sanatsal ifade olanağımı imhâ etmek için yazdığı "İFTİRA MÜTALÂASI" metni yargılanmalı...

2 - Dâvâlı Üstün Akmen tarafından yazılıp, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/278 Esas, 2013/184 Karar Sayılı Dosya'ya eklenen "İFTİRA MÜTALÂASI" metninin verdiği zarar algılanıp yargılanmalı.

3 - Dâvâlı Üstün Akmen'in yazıp sunduğu "İFTİRA MÜTALÂASI" metninin verdiği hukuksal zararı anlamak için Yargıtay 4. Hukuk Dairesi D. No: 2013/15222 E., 2014/10691 K., YARGITAY İLÂMI irdelenmeli.

 4 - Dâvâlı Üstün Akmen, eğer "İFTİRA MÜTALÂASI" yazmasaydı nasıl bir karar verilirdi?'yi yanıtlamak için, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi D. No: 2014/11696 E. 2015/4333 K., YARGITAY İLÂMI karşılaştırılmalı.

 5 - Dâvâlı Üstün Akmen, HAKARET alışkanlığında bulunduğundan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik vb. kişilerle arasındaki dâvâlar incelenmeli!...

6 - Dâvâlı Üstün Akmen, kendisini dâvâ etmeyen kişilere karşı daha da saldırgan olduğunu kanıtlayan oldukça somut belgeler incelenmeli!...

MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM

a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım hep zarar görmeye devam ediyor.

b - Eğer tazminat talebimiz uygun bulunursa dâvâlının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, manevî tazminat bedelinde dikkate alınmalıdır.

c - Olası manevî tazminat hesabında "yazar" olması nedeniyle bana karşı zararlar vermesi hususunun da dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.

Arz ve izah ettiğim gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;

1 - Saldırı niteliğindeki eylemlere TMK 25 Md. gereği son verilmesine,

2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunmayı sürdüren dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,

3 - Yargılama giderinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesi gerekir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 13 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ