12 Haziran 2015 Cuma

LİNÇÇİ tiyatro dergicisi Mustafa Şükrü Demirkanlı, HAPİS cezası aldırdı!

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO: 2015/8 Esas
DURUŞMA TARİHİ: 12/06/2015
CELSE NO: 2.

HÂKİM: GÜRKAN ERGİN 42140
KÂTİP: FERHAT TOKA 134571

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, Sanık COŞKUN BÜKTEL ile Katılan MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI ve vekili Av. Reyhan Kayışlı geldikleri görüldü.

Sanıkların sabıkasına esas ilâmların dosya içerisine alınmış olduğu görüldü.

UYAP sisteminden yapılan kontrolde sanıklar hakkında yürütülen soruşturma ve dâvâ listeleri rapor hâlinde çıktısının alındığı görüldü. Okundu. Dosyasına konuldu.

Her ne kadar iddianamede suç tarihinin 04/11/2013 (dilekçe tarihi) olarak belirlenmiş ise de savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporunda ilgili İnternet kayıtlarının hâlen yayında olduğunun bildirildiği ve 23/12/2014 tarihinde savcılığa bildirildiği görüldü.

Katılandan esas hakkındaki beyanları soruldu: "Eski beyanlarımı tekrar ederim." dedi.

Katılan vekilinden soruldu: "Önceki beyanlarımızı tekrarlarız. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Sanık Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın esas hakkındaki savunması soruldu: "Önceki savunmalarımı tekrarlarım. Ayrıca yazılı savunmalarımı tekrarlarım. Dosya hâlinde mahkemeye ibrâz ediyorum." dedi.

Sanığın vermiş olduğu dosya içerisindeki belgeler alındı. Okundu. Dosyasına konuldu.

Sanık Hüseyin Hilmi Bulunmaz hakkında suçlarının subûtu hâlinde TCK 58. Maddesi'nin uygulanması ihtimaline binaen CMK 226. Maddesi gereğince ek savunma hakkı verildi. Sanık: "Ek savunma için süre talep etmiyorum. Önceki savunma ve beyanlarımı tekrar ederim." dedi.

Sanık Coşkun Büktel'den esas hakkındaki savunması soruldu: "Ben, bu suçu 2009 tarihinde işledim iddiasıyla yargılandım. Bu nedenle 6352 Sayılı Yasa kapsamındadır. Dâvânın ertelenmesini talep ediyorum. Suç kabûl etmiyorum." dedi.

Sanıklardan ayrı ayrı son sözleri soruldu: "Beraatimizi istiyoruz." dediler.

Dosya incelendi. Araştırılacak başka husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Gerekçesi Ekli Kararda Açıklanacağı Üzere:

1 - Sanık Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın katılana karşı hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 Sayılı TCK'nın 61. Maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu ve suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak, eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 125/2. Maddesi delaletiyle 125/1 Maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2 - Sanığa verilen cezadan, sanığın yargılama sürecindeki davranışları lehine takdirî indirim sebebi kabûl edildiğinden, 5237 Sayılı TCK'nın 62 (1). Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3 - Sanığın 5237 Sayılı Yasa'nın 53/1-(a)-(b)-(d) ve (e) bentlerinde öngörülen haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, (c) bendinde düzenlenen haklardan da kendi altsoyu açısından koşullu salıverilmesine, kendi altsoyu dışındekiler yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,

4 - Sanığın kişiliği, şahsî ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak, sanık hakkında verilen kısa süreli hapis cezasının TCK'nın 51. Maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine takdiren yer olmadığına,

5 - Sanığın kasıtlı suçlardan mahkûmiyetinin bulunması ve suç işleme hususunda eğiliminin bulunuşu gözetilerek, verilen cezanın ertelenmesi hâlinde ilerde bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememize yeterli vicdanî kanaat gelmediğinden, verilen cezanın 5237 Sayılı TCK'nın 51/1. Maddesi gereğince ertelenmesine yer olmadığına,

6 - Sanığın İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/1758 Esas 2013/1579 karar 25/10/2015 gün sayılı ilâmı ile verilmiş hapis cezası bulunmakla 5237 Sayılı TCK'nın 58/2-b. Maddesi uyarınca mükerrir olduğu anlaşıldığından mükerrir olan sanık hakkında verilen cezanın 5237 Sayılı TCK'nın 58/7. Maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

7 -

DEVAM EDECEK!