14 Nisan 2016 Perşembe

Kendisine "YALANCI" dedim diye dâvâcı olan Demirkanlı dâvâyı yitirdi!...

T.C.
İSTANBUL
71. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ


DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2015/824 Esas
DURUŞMA TARİHİ: 14/04/2016
CELSE NO: 2.

HÂKİM: AYHAN ARDUÇ 42436 
KÂTİP: GÖKHAN ÖZKILAVUZ 169480

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ ile katılan MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI ve vekili Av. Reyhan Kayışlı geldikleri görüldü.

Celse arasında sanığın beyân dilekçeleri sunduğu görüldü. Okundu. Dosyasına kondu.

İstanbul 70. Asliye Cezâ Mahkemesi'ne yazılan yazıya yanıt var. Dosyanın UYAP kayıtlarının gönderildiği görüldü. Dosyanın incelenmesinde, sanık hakkında 30/09/2015 tarihinde alenen ileti ile hakaret suçundan cezâlandırılması istemiyle kamu dâvâsı açıldığı, dosyanın müştekisinin Coşkun Büktel olduğu, sanığın sorgu ve delillerinin tespit edildiği, duruşmanın 21/04/2016 gününe bırakılmış olduğu görüldü.

Katılandan soruldu: "Bir diyeceğim yoktur." dedi.

Katılan vekilinden soruldu: "Öncelikle, dosyaya katılan vekili olarak katılmamıza karar verilsin." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Usulüne uygun vekâletnâmeye istinâden Av. Reyhan Kayışlı'nın katılan vekili olarak dâvâ ve duruşmalara kabûlüne karar verildi. Açıklandı. Açık duruşmaya devam olundu.

Katılan vekilinden tevsi tahkikat ve esasa ilişkin diyecekleri soruldu: "Tevsi tahkikat talebim yoktur. Suç sabittir. Cezâlandırılmasına karar verilsin." dedi.

Sanıktan tevsi tahkikat esasa ilişkin diyecekleri soruldu: "Tevsi tahkikat talebim yoktur. Yazılı olarak dilekçelerimi aynen tekrar ederim. Takdir mahkemenindir." dedi.

Sanığa son diyecekleri soruldu: "Bir diyeceğim yoktur. Yineleme olur. Adliyeyi meşgûl etmek istemiyorum." dedi.

Dosya incelendi. 

Başkaca araştırılacak bir husus bulunmadığından, açık yargılamaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere:

Sanığa yüklenen ileti ile hakaret suçuna ilişkin maddî ve manevî suç ögelerinin oluşmadığı kanaatine varılmakla sanığın bu suçtan Cezâ Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-b-c. Maddesi gereğince BERAATİNE,

Yapılan yargı giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dâir, tarafların yüzüne karşı, taraflara tefhimden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabit kâtibine bir beyânda bulunulup, beyânın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması sûreti ile Cezâ Muhakemesi Kanunu'nun 273. ve 5320 Sayılı Yasa'nın 8. Maddesi uyarınca yürürlükte olan 1412 Sayılı Yasa'nın hükümleri uyarınca Yargıtay yolu açık olmak üzere, açıkça verilen karar usûlen okunup, anlatıldı. 14/04/2016

Kâtip 169480                                                                                   Hâkim 42436
(e-imzâlıdır)                                                                                      (e-imzâlıdır)