13 Ekim 2015 Salı

Hukuk dilini bilmeyen Avukat Devrim Avcı Özkurt, "dâvâ"yı özne sanıyor!

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/322 Esas

KONU: Dâvâlı Üstün Akmen'in gerçek dışı iddialarına yanıt dilekçesi!

Dâvâlı Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt dedi ki:

1) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "İspat ve Deliller" başlıklı dördüncü kısmının yedinci bölümü "Uzman Görüşü" başlığı 293. Maddesi'nde yer alan düzenlemeye göre, "Taraflar, dâvâ konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler." hükmünü düzenlemektedir. Bu husus, hem dâvâlı, hem de dâvâcı tarafa tanınmış yeni bir düzenleme olup, her iki tarafın da taleplerindeki haklılıklarını mahkeme önünde ispatlamalarının bir aracı olarak getirilmiştir.

Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'a karşı yanıt:

1 - Üstün Akmen'in mütalâası bilimsel olmadığı gibi dedikodu biçiminde yazıldı. Kendisinin önderlik ettiği "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" için önemli görevler üstlenmiş yakın arkadaşı Ömer Faruk Kurhan'a haksız ve oransız değerlendirme yaptığıdır ki, bu "İFTİRA MÜTALÂASI" sonrasında yaptığım eleştiriler sonucunda, kendi "ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI" görevinden alınmıştır. Ayrıca bu "İFTİRA MÜTALÂASI" hem Ömer Faruk Kurhan tarafından ve hem Ömer Faruk Kurhan'ın vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar tarafından, hem de İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından "taraf"ıma gönderilmedi. Bunun biricik nedeni, ilgili dâvâ dosyasında "BİLİMSEL NİTELİKLİ BİR BİLİRKİŞİ DOSYASI" bulunması. Üstün Akmen'i Sayın Yargıç görevlendirmediği için, "İFTİRA MÜTALÂASI" benden gizlendi, bana gönderilmedi. "İFTİRA MÜTALÂASI" olarak kalmayan bu belge aynı zamanda hem HÜKÜMSÜZ hem YASA DIŞI bir belge...

Dâvâlı Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt dedi ki:

2) Müvekkilim Üstün Akmen de dâvâcı ile Ömer Faruk Kurhan arasında devam eden İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2010/278 Esas ve 2013/184 Karar Sayılı dâvâ dosyasında dâvâcı olan Ömer Faruk Kurhan tarafından açılan manevî tazminat dâvâsında dâvâcının talebi üzerine yukarıda yazılı kanun maddesi gereğince bir mütalâa sunmuştur. Dâvâ, Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın manevî tazminat ödemesine karar vermiştir. Dâvâ dosyasının yeni numarası 2015/56'dır. Bu, tamamen hukuka uygunluk sınırları içindedir. Dâvâcı tarafın kişilik haklarını ihlâl edici bir nitelik taşımamaktadır.

Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'a karşı yanıt:

2 - Dâvâlı Üstün Akmen ve vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt, hukuka saygısızlığını kanıtlamak yada "hukukun üstünlüğü" ilkesini önemsememek ister gibi, "MAHKEME" yada "YARGIÇ" sözcüğünün "ÖZNE" olduğunu bilmek istemeyerek, "DÂVÂ" sözcüğünün "ÖZNE" olduğunu bilmek ve bize de böyle dayatmak istiyorlar. Neymiş efendim? Dikkat edin: "DÂVÂ, HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'IN MANEVÎ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERMİŞ!..." Daha "DÂVÂ"nın içerdiği hukuksal terminolojiyi bile ciddî olarak ele almayan bir dâvâlı ve bir avukat kim bilir başka ne hukuksuzluklar yapabilir. Böyle hukuk dışı "DİLEKÇE"(!) yazan kişileri Sayın Yargıç'ın inisiyatifine bırakıyorum...

Dâvâlı Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt dedi ki:

3) Dâvâ dosyasına sunulan bu raporun dâvâcının görüşlerine aykırı olması veya taleplerini desteklemiyor olması, bu mütalâayı kişilik haklarını ihlâl edici bir metin yapmaz.

Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'a karşı yanıt:

3 - "İFTİRA MÜTALÂASI", yalnız içerik olarak değil, biçem ve biçim olarak da hukuka uygun olmamakla birlikte tarafıma gönderilmemesiyle "KİŞİLİK HAKLARIMI İHLÂL EDEN BİR METİN" olarak hukuk ve tiyatro tarihine daha şimdiden geçmiş ve birçok hukukçu ve tiyatrocu bu konuda düşünce geliştirerek bilimsel yazılar yazmışlardır ki, bunların çok küçük bir kısmını ekte sundum. Bilimsel yazıları lütfen inceleyiniz!...

Dâvâlı Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt dedi ki:

4) Mahkemelerde görülen sayısız dâvâlarda bilirkişiler raporlar sunmakta, görüş bildirmekte, dâvâ tarafları iddialarını desteklemek için dosyalarına kendi görüşleri doğrultusunda hukukî mütalaâlar, raporlar sunmaktadır. Bunların bir kısmı elbette, karşı tarafın aleyhine sonuçlanmaktadır. Ancak, bu raporlar, sunulan hukukî metinler ve dosyadaki tüm deliller değerlendirilerek karar sonunda mahkeme hâkimi tarafından verilmektedir. Rapora karşı beyan sunulabilir, rapor reddedilebilir, yeniden bir görüş alınması talep edilebilir fakat, sunulan raporlar, görüşler aleyhlerine olan bu görüşü sunan kişilere hakaret dâvâsı, kişilik haklarının ihlâli gibi gerekçelerle dâvâ açmaz. Çünkü bu husus yargılama aşamasında ileri sürülen taraf iddialarının mahkeme önünde ispatlanabilmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla, dâvâcı taraf da bu husus da hukukî bir alt yapısı ve gerekçesi olmadan müvekkilime dâvâ açması kabûl edilebilir bir durum değildir.

Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'a karşı yanıt:

4 - Üstün Akmen ile Devrim Avcı Özkurt baş başa verip, dilekçe yazmaya çalışırlarken, yine kişilik haklarıma saldırı düzenlemeye başlamışlardır. Nasıl? Uzun uzun yazmaya gerek duymuyorum. 4. maddenin sonundaki tümceyi okunur hâle getiriyorum: "HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, DÂVÂ AÇAMAZ!" Beni 150 adliye dosyasıyla boğmak isteyen 1101 kişi ve örgüte karşı, avukat tutma gereği duymadan kendimi savunabildim!... Dâvâ açarken mahkemelere sunduğum dâvâ dosyalarının içeriğine iyice bakıldığında, Türkiye'deki bütün avukatlardan daha nitelikli savunma yapabildiğim, dâvâ açabildiğim kendiliğinden hemen ortaya çıkacaktır!...

Dâvâlı Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt dedi ki:

5) Dâvâcının dâvâ dosyasına sunulan hukukî mütalâa ile ne gibi manevî zarar gördüğü de açık değildir. Kanunen tanınan yasal bir hakkın kullanılması manevî tazminat talep hakkını doğurmamaktadır.

Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'a karşı yanıt:

5 - Akmen'le Av. Devrim Avcı Özkurt "kopyala - yapıştır" yöntemiyle dilekçe yazdıkları için 5. maddede bana resmen "İFTİRA" atmaktalar!... Ben, yüzlerce sayfayla bir dâvâ dosyası sunup, gördüğüm manevî zararı kılı kırka yararak gerekçelendiriyorum. Bunlar, hukukla dalga geçer gibi, "kopyala - yapıştır" yöntemiyle dilekçe yazıyorlar. Bunu kınıyorum... Üstün Akmen, bırakın her şeyi bir yana, bana karşı 1101 imzâlı bir LİNÇ KAMPANYASI düzenlemişti. Bunun dışında ve bununla birlikte LİNÇ KAMPANYASI süreciyle 150 civarındaki adliye dosyasıyla boğuşmak zorunda bırakıldım. Daha birçok zararım var ama Sayın Mahkeme ve Sayın Yargıç için bunlar bile yeterli gerekçelerdir. Ancak, Sayın Yargıç, dosyanın genişletilmesini isterse, daha binlerce sayfa belge sunabilirim...

Dâvâlı Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt dedi ki:

6) Medenî Kanun'un 24. Maddesi ikinci fıkrasında "kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel ve kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biri ile haklı kılınmadıkça..." diyerek bu durumlarda hukuka aykırılık durumunun olmayacağını kurala bağlamıştır. Müvekkilim, kanunun verdiği yetkiyi kullanmıştır. Dolayısıyla, eylemi hukuka uygundur.

Üstün Akmen vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt'a karşı yanıt:

6 - Sanki sayın Yargıçlar hiçbir şey bilmiyormuş gibi, bâzı tartışmalı yasa maddelerini sıralayarak, Yargıçları olumsuz havaya sokmak istiyorlarmış gibi dilekçe yazan avukatları görünce, inanınız çok üzülüyorum! Hukuku yalnızca bir usûl olarak görerek, öyle göstermek, hem "diyalektik hukuk" ve hem de "çağcıl hukuk" mantığına aykırı bir tutumdur... Üstün Akmen kendisine hiçbir yetki verilmeden bana karşı düzenlediği tam 1101 imzâlı iğrenç "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" hukuksuzluğuna yepyeni bir hukuksuzluk sayfası eklemek için, (BANA ASLA GÖNDERİLMEYEN) bir "İFTİRA MÜTALÂASI" yazmıştır!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 12 Ekim 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***

Ayrıca bakınız:

Av. Devrim Avcı Özkurt, İFTİRA MÜTALÂACISI Üstün Akmen'i savundu!