7 Ekim 2015 Çarşamba

Av. Devrim Avcı Özkurt, İFTİRA MÜTALÂACISI Üstün Akmen'i savundu!

Avukatlık Bürosu
Av. Devrim Avcı Özkurt
--------------------------------
Mahmutbey Cad. No: 20 Kat: 2
Şirinevler Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0 212 552 65 62
Fax: 0 212 587 36 60


İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NE,


Dosya No: 2015/322 Esas


DÂVÂLI: Üstün Akmen
Gümüşsuyu Mah. Saray Arkası Sk. No: 39 İç kapı No: 11 Beyoğlu / İstanbul

VEKİLİ: Av. Devrim Avcı Özkurt
Mahmutbey Cad. No: 20 Kat: 2 Bahçelievler / İstanbul

DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz
Ali Baba Türbe Sk. No: 13/8-9 Çemberlitaş / İstanbul

KONU: Dâvâcı vekilinin dâvâ dilekçelerine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "İspat ve Deliller" başlıklı dördüncü kısmının yedinci bölümü "Uzman Görüşü" başlığı 293. Maddesi'nde yer alan düzenlemeye göre, "Taraflar, dâvâ konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler." hükmünü düzenlemektedir. Bu husus, hem dâvâlı, hem de dâvâcı tarafa tanınmış yeni bir düzenleme olup, her iki tarafın da taleplerindeki haklılıklarını mahkeme önünde ispatlamalarının bir aracı olarak getirilmiştir.

2) Müvekkilim Üstün Akmen de dâvâcı ile Ömer Faruk Kurhan arasında devam eden İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2010/278 Esas ve 2013/184 Karar Sayılı dâvâ dosyasında dâvâcı olan Ömer Faruk Kurhan tarafından açılan manevî tazminat dâvâsında dâvâcının talebi üzerine yukarıda yazılı kanun maddesi gereğince bir mütalâa sunmuştur. Dâvâ, Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın manevî tazminat ödemesine karar vermiştir. Dâvâ dosyasının yeni numarası 2015/56'dır. Bu, tamamen hukuka uygunluk sınırları içindedir. Dâvâcı tarafın kişilik haklarını ihlâl edici bir nitelik taşımamaktadır.

3) Dâvâ dosyasına sunulan bu raporun dâvâcının görüşlerine aykırı olması veya taleplerini desteklemiyor olması, bu mütalâayı kişilik haklarını ihlâl edici bir metin yapmaz.

4) Mahkemelerde görülen sayısız dâvâlarda bilirkişiler raporlar sunmakta, görüş bildirmekte, dâvâ tarafları iddialarını desteklemek için dosyalarına kendi görüşleri doğrultusunda hukukî mütalaâlar, raporlar sunmaktadır. Bunların bir kısmı elbette, karşı tarafın aleyhine sonuçlanmaktadır. Ancak, bu raporlar, sunulan hukukî metinler ve dosyadaki tüm deliller değerlendirilerek karar sonunda mahkeme hâkimi tarafından verilmektedir. Rapora karşı beyan sunulabilir, rapor reddedilebilir, yeniden bir görüş alınması talep edilebilir fakat, sunulan raporlar, görüşler aleyhlerine olan bu görüşü sunan kişilere hakaret dâvâsı, kişilik haklarının ihlâli gibi gerekçelerle dâvâ açmaz. Çünkü bu husus yargılama aşamasında ileri sürülen taraf iddialarının mahkeme önünde ispatlanabilmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla, dâvâcı taraf da bu husus da hukukî bir alt yapası ve gerekçesi olmadan müvekkilime dâvâ açması kabûl edilebilir bir durum değildir.

5) Dâvâcının dâvâ dosyasına sunulan hukukî mütalâa ile ne gibi manevî zarar gördüğü de açık değildir. Kanunen tanınan yasal bir hakkın kullanılması manevî tazminat talep hakkını doğurmamaktadır.

6) Medenî Kanun'un 24. Maddesi ikinci fıkrasında "kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel ve kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biri ile haklı kılınmadıkça..." diyerek bu durumlarda hukuka aykırılık durumunun olmayacağını kurala bağlamıştır. Müvekkilim, kanunun verdiği yetkiyi kullanmıştır. Dolayısıyla, eylemi hukuka uygundur.

HUKUKÎ NEDENLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Medenî Kanun ve ilgili mezuat

DELİLLER: 
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/278 Esas Sayılı Dosyası.
Tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırması.
Tanık beyanları
Ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı haksız olarak açılan dâvânın reddine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. 05.09.2015

Saygılarımla
Dâvâlı Vekili
Av. Devrim Avcı Özkurt
İmza

***

Ayrıca bakınız:

LİNÇÇİ / İFTİRA MÜTALÂACISI Üstün Akmen, TEB başkanlığını bıraktı!

Bulunmaz için İFTİRA MÜTALÂASI yazan Üstün Akmen'in başı belada...


Bulunmaz için İFTİRA MÜTALAÂSI yazan Üstün Akmen dâvâ edilecek...


Bana karşı iftira mütalâası yazan Üstün Akmen'den 50.000 TL istedim!...


Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!


Üstün Akmen, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nden istifa mı etti, kovuldu mu?


İFTİRA MÜTALÂASI hazırlayan Üstün Akmen'den 50.000,00 TL istedim!


"İFTİRA mütalâası" yazan Üstün Akmen, Demirkanlı'nın mahkemesinde!


21/07/2015 günü saat 11:02'de gelen SMS mesajı Üstün Akmen ile ilgili!


Ömer F. Kurhan "mütalâa yazarı" Üstün Akmen'e 50.000,00 TL öder mi?


Allah uzun ömür verirse, Üstün Akmen'in de 50.000,00 TL'sini alacağım!


Üstün Akmen üzerine okunması gereken en iyi yazıyı Melih Anık yazdı...


Üstün Akmen Kültür Bakanı Ömer Çelik'e karşı gayet yiğitçe savaşıyor...


İFTİRA MÜTALÂASI hazırlayan Üstün Akmen'in peşini bırakamıyorum...


İFTİRA MÜTALÂASI hazırlayan Üstün Akmen'in peşini bırakamıyorum...


Dâvâlı Üstün Akmen Vekili Avukat Devrim Avcı Özkurt iyice döktürmüş...