20 Temmuz 2015 Pazartesi

Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın 50.000,00 TL ödemesi olası dâvâ tutanağı

T.C.
İSTANBUL 
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA ZAPTI


SAYI: 2012/481 Esas

CELSE NO: 6
CELSE TARİHİ: 02/06/2015

HÂKİM: AYŞE KURTOĞLU 27557
KÂTİP: TAYFUN MANTAR 156968

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Dâvâlı MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI, duruşmaya katıldı. Dâvâcı / vekili, duruşmaya katılmadı. Açık yargılamaya devam olundu. 

Dâvâcının yurt dışı seyahati nedeniyle mâzeret bildirdiği anlaşıldı.

Dâvâlıdan soruldu: "Mâzereti kabûl etmiyorum. İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dâvâ beraatle sonuçlanmıştır. Dâvânın reddini talep ediyorum." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Dâvâcının seyahatleri nedeniyle, mâzeret bildirdiği anlaşılmakla, belgelendirmesi şartıyla kabûlüne,

2 - İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi dosyasının, İstanbul 80. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/87 Esas Sayılı Dosyası olduğu anlaşılmakla, karar verildiği de dâvâlı tarafından bildirilmekle ve yine dâvâlı vekilince bu konuda dosyaya yazılı beyanda bulunulmuş olmakla, gerekçeli karar örneğinin istenmesine,

3 - Dâvâcıya duruşma zaptının tebliğine, çıkarılacak tebligata Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 186. Maddesi gereğince tahkikatin bittiği bildirilerek, önümüzdeki celse sözlü yargılamada hazır bulunmadığı takdirde, yokluğunda hüküm verileceğinin dercine, dâvâlıya da aynı ihtarın yapılmasına (ihtarat yapıldı),

Bu nedenle, duruşmanın 22/10/2015 günü saat 09:40'a bırakılmasına karar verildi. 02/06/2015 09:41:25

Kâtip 156968                                                                                    Hâkim 27557