10 Temmuz 2015 Cuma

Kovuşturma başlatmasını bilmeyen Reyhan Kayışlı avukatlığı bırakacak!

T.C.
İSTANBUL
3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ


TÜRK MİLLETİ ADINA
DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/2758


HÂKİM: İSLAM ÇİÇEK 40004

KÂTİP: BARIŞ ERSERT 99582

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02/06/2015 tarih ve 2015/16813 soruşturma sayılı dosyasında 2015/46333 karar sayı ile verilen takipsizlik kararına müşteki Mustafa Şükrü Demirkanlı vekili Av. Reyhan Kayışlı tarafından 17/06/2015 havale tarihli dilekçesi ile itiraz edilmiş olmakla; hâkimliğimize tevzî edilen itirazın incelenmesi için ibrâz edilen dilekçe ve ekindeki soruşturma sayılı hazırlık evrakı incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Her ne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02/06/2015 tarih ve 2015/16813 soruşturma sayılı dosyasında 2015/46333 karar sayı ile verilen takipsizlik kararına müşteki Mustafa Şükrü Demirkanlı vekili Av. Reyhan Kayışlı tarafından 17/06/2015 havale tarihli dilekçe ile itiraz edilmiş ise de; incelenen soruşturma evrakı kapsamına göre; verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı gerekçesine göre usûl ve yasaya uygun olmakla, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/6. Maddesi uyarınca vâki İTİRAZIN REDDİNE,


İtiraz nedeni ile herhangi bir masraf yapılmadığından müştekiden herhangi bir ücret tahsiline YER OLMADIĞINA,


Kararın bir sûretinin itiraz edene İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TEBLİĞİNE,


Mahkememizce incelenen itiraz dilekçesi ekinde gönderilen soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine,


Dâir dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173. Maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi. 08/07/2015


Kâtip 99582                                                                                    Hâkim 40004

e-imza                                                                                                            e-imza

***


Ayrıca bakınız:


Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın suç duyurusu konusunu bilmeden yazdım!


LİNÇÇİ Tiyatro... Tiyatro... Dergisi ve Mustafa Şükrü Demirkanlı'ya karşı!


Avukatların, polislerin, savcıların, yargıçların okuması gereken bir belge!


Mustafa Şükrü Demirkanlı Vekili Avukat Reyhan Kayışlı hukuku bilmiyor!