4 Temmuz 2015 Cumartesi

Ömer Faruk Kurhan'ın vekili Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, yargılanıyor!...

T.C.
İSTANBUL
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI


ESAS NO: 2015/261 Esas


HÂKİM: ZARİFE İLHAN 38789
KÂTİP: FATMA ŞARA 103354

DÂVÂCI: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
Cankurtaran Mah. Çetinkaya Sk. No: 14 iç kapı: 1/2 Fatih / İSTANBUL

DÂVÂLI: EYYÜP FIRAT KUYURTAR
Kozyatağı Mah. Forsa Sk. No: 9 iç kapı: 14 Kadıköy / İSTANBUL

DÂVÂ: Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) 
DÂVÂ TARİHİ: 12/06/2015

Mahkememize tevzi edilen dâvâ dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Dâvâ yazılı usûle tâbi olmakla, dâvâlıya Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 127.,129., 194. maddeleri gereği cevap dilekçesi ibrâz etmek ve savunmasının dayanağı olarak ileri sürülen her bir vâkıanın hangi delillerle ispat edileceği hususunu somutlaştırarak delil listesini sunmak üzere dâvâ dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre verilmesine,

2 - Dâvâcıya iddiasının dayanağı olarak ileri sürülen her bir vâkıanın hangi delillerle ispat edileceğinin hususunu somutlaştırarak delil listesini sunmak üzere tebliğden itibaren iki haftalık süre verilmesine,

3 - Dâvâcıya Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 136. Maddesi gereğince, cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevaba cevaplarını ibrâz etmek üzere süre verilmesine,

4 - Dâvâlı yana cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren ikinci cevap dilekçesi ibrâz etmek üzere iki haftalık süre verilmesine,

5 - Taraflara, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 121. - 129/2. maddeleri gereği delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri, başka yerde getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, dâvâcı delilleri için gider avansının kullanılacağı, dâvâlının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması, bunlar yapılmadığı takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 140/5. Maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksikliklerin tamamlanabileceği, aksi hâlde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına,

6 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119. ve devam maddesindeki "Dâvâ dilekçesi içeriğinde dâvâcının iddiasının dayanağı olan bütün vâkıaların sıra numarası altında açık özetleri yer almalıdır." düzenleme ve Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 24., 25. ve 26. maddeleri uyarınca dâvâcı tarafa dâvâya dayanak vâkıaların açıklanması birden fazlaysa sıra numarası altında gösterilmesi, talebin dayanağı vâkıların açıkça bildirilmesi için bu tensip zaptının tebliğinden itibaren ikişer haftalık süre verilmesine,

Tutanağın tebliğiyle sürenin işleniyor, başlamış sayılacağının ihtarına,

Tensip tutanağının taraflara tebliğine,

Dilekçeler verildikten veya verilen süreler dolduktan sonra dosyanın ele alınmasına,

Karar verildi. 27/06/2015

Kâtip 103354                                                                                   Hâkim 38789
(e-imzalı)                                                                                                (e-imzalı)