7 Haziran 2015 Pazar

Yargıtay değer yargılarımı eleştiri niteliğinde bulup bu kararı da BOZDU!

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2014/11696
KARAR NO: 2015/4333

YARGITAY İLÂMI

MAHKEMESİ: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 22/05/2014
NUMARASI: 2013/78 - 2014/235
DÂVÂCI: Eyyüp Fırat Kuyurtar vekili Avukat Mesut Bulut
DÂVÂLI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz

Dâvâcı Eyyüp Fırat Kuyurtar vekili Avukat Mesut Bulut tarafından, dâvâlı Hüseyin Hilmi Bulunmaz aleyhine 23/07/2013 gününde verilen dilekçeyle manevî tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece dâvânın kısmen kabûlüne dâir verilen 22/05/2014 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi dâvâlı tarafından, duruşmasız olarak incelenmesi de dâvâcı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 07/04/2015 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz edilen dâvâlı asil Hüseyin Hilmi Bulunmaz geldi. Dâvâcı adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabûlüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hâkimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

Dâvâ, kişilik haklarına saldırıya dayalı manevî tazminat ve saldırının önlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, dâvânın kısmen kabûlüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Dâvâcı, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak, bağımsız çalışan bir avukat olduğunu, dâvâlının içerik sağlayıcısı olduğu site üzerinden çeşitli tarihlerde yaptığı yayınlarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek, manevî tazminat ve saldırının önlenmesi isteminde bulunmuştur.

Dâvâlı, dâvânın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme, dâvâlının, dâvâya konu edilen yazılarda kullandığı ifadelerle dâvâcıyı meslekî açıdan kötülediğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek, manevî tazminat isteminin kısmen kabûlüne ve saldırının önlenmesine karar vermiştir.

Dâvâya konu yazıların içeriğinde kullanılan ve mahkemece tazminat verilmesine gerekçe sayılan ifadeler, eleştiri niteliğinde olup, dâvâlının değer yargısını içermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da değer yargılarının kısıtlanamayacağına vurgu yapılmaktadır. Yazıların bütünü değerlendirildiğinde kullanılan sözler, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu kabûl edilemez. Mahkemece belirtilen hususlar gözetilerek istemin tümden reddedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle kısmen kabûlüne karar verilmiş olması usûl ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle dâvâlı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve dâvâlıdan peşin harcın istek hâlinde geri verilmesine 07/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

      Başkan V.                   Üye                     Üye                Üye              Üye
Kamil Kancabaş  Mustafa Çakmak Feyza Şahin  Refik Eğri  Mehmet Erol

Karşılaştırıldı.                                                                                           HAS

Bu belge 5070 Sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.